Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Naslov: Careva k'ci i svinjar"ce

Napomena: U Be"cu 1870., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Bio jedan car pa imao k'cer, koja je imala na sebi tri belege: na "celu kao zvezdu, na prsima kao sunce, na kolenu kao mesec. Kad doraste do udaje, rekne ocu, da ne 'ce ni za koga po'ci koji njene belege ne pogodi, a koji pogodi, za onoga 'ce po'ci, da bi bio najve'ci siromah ili prosjak. Kad se to razglasi po svetu, stanu je prositi mnogi carevi i kraljevi, ali ona nije htela po'ci ni za jednoga, jer ni jedan nije mogao pogoditi njezinih belega. Jednom ona izidje s dvorkinjama u "setnju, i naidje u polju na jednoga siroma"ska de"cka gde "cuva jednu krma"cu i troje pra"s"ci'ca, koji su u isti mah krma"cu sisali. Kad careva k'ci vidi pra"s"ci'ce, vrlo joj omile, pa se otisne od drugih devojaka i otide k svinjar"cetu, koje je malo dalje od krma"ce stajalo, i zapita ga: "Ho'ce"s li mi da ti jedno prasence ispod svoje krma"ce?" A svinjar"ce odgovori: "Ho'cu, gospodjo." Ona ga upita: "Po "sto?" A on odgovori: "Ne i"stem ni"sta, samo da otkrije"s lice da te vidim." Careva k'ci onda otkrije svoje lice i ne se'caju'ci se belege, a on joj opazi belegu na "celu, pa onda uhvati jedno prase i da joj, ona uzme prase i radosna otide ku'ci s ostalim devojkama. Kad u ve"ce dete otera ku'ci krma"cu i dvoje prasaca, otac napadne nanj i stane ga karati: "Gde ti je prase, ubio tamo njega Bog! Ja gledam da zapatim, a ti ra"s'cerdava"s." Dete nije htelo kazati, kome je prase dalo, nego re"ce, da je zaspalo, te praseta nestalo. Careva k'ci oti"sav"si ku'ci, odmah poka"ze prase ocu i materi, i ono njima obadvoma omili, jer je bilo vrlo lepo, pa reknu k'ceri, da bi dobro bilo, kad bi mogla dobiti jo"s jedno, a ona mu odgovori, da ima jo"s dvoje. Te tako sutradan digne se opet s dvorkinjama, i otide k svinjar"cetu, i zai"ste u njega jo"s jedno prase. A svinjar"ce joj ka"ze, da 'ce joj dati prase, ali da mu da da joj vidi grudi. Ona odmah razdrlji prsi, a on kad joj vidi na prsima belegu, da joj i drugo prase. Careva k'ci uzme prase pa vesela otide ku'ci, a svinjar"ce s krma"com i jednim prasetom opet svojoj, i otac ga za drugo prase jo"s ve'cma iskara Tre'ci dan dodje careva k'ci na ono isto mesto, i zai"ste od svinjar"ceta i tre'ce prase. On joj obe'ca dati, samo da se otkrije do kolena, da joj vidi kolena. Ona se otkrije, a on kad opazi na kolenu belegu, da joj i tre'ce prase. Onda careva k'ci otidje i s tre'cim prasetom svojoj ku'ci, a svinjar"ce sa samom krma"com opet svojoj, i sad se i otac i mati jo"s ve'cma rasrde, i tako ga iskaraju i izru"ze, da jedva bez boja ostane. Posle nekoga vremena re"ce svinjar"ce materi, da mu umesi jednu poga"cu i ispe"ce jedno pile i da mu nato"ci "cuturu vina i da struk bosiljka. Mati mu to sve pripravi i spremi u torbu. On uzme torbu na rame pa podje i na polasku re"ce materi "Idem, majko, da i ja pogadjam carevoj devojci belege; ne bi li Bog dao da pogodim!" Mati mu na to odgovori: "Jaoj, moj sinko, nema te sre'ce u nas." A on joj opet re"ce: "Ja se nadam majko, ako Bog da." I tako se digne i dodje u carev dvor, kad tamo, a to do"sao i jedan Tur"cin da pogadja. Kad ih izvedu k devojci da pogadjaju, re"ce Tur"cin svinjar"cetu: "Ded sinov"ce ti prvi govori, a ja znam "sta 'cu govoriti " Onda svinjar"ce za"cne govoriti: "Devojko, jeli ti na "celu zvezda?" Tek "sto on to izusti, a Tur"cin mu u re"c: "Valaj ba"s smo u jednoj misli." Devojka se otkrije pa re"ce de"cku: "E, to si pogodio; sad kazuj "sta imam na grudima." De"cko odgovori: "Ima"s sunce." A Tur"cin se odmah utakne: "Valaj i bila, ba"s sam to hteo da izreknem." Careva devojka otkrije i grudi pa re"ce de"cku: "I to si pogodio; kazuj jo"s "sta imam na kolenu. ' De"cko odgovori: "Ima"s mesec." A Tur"cin: "Moje mi vjere, sinov"ce, "sta 'cemo nas dvojica sad? Ja sam to sve znao." Onda se svi uzbune "sta 'ce "ciniti: devojka je volela za Tur"cina, jer je bio lep momak i gosposki odeven, a svinjar"ce u siroma"skim haljinama. Najposle narede da obojica preno'ce s devojkom, pa kome nadju ujutru devojku okrenutu, onoga da bude. Kad nastane no'c i oni legnu spavati, a devojka se okrene Tur"cinu. Onda de"cko ustane pa izidje na polje, a devojka zapovedi Tur"cinu: "Idi br"ze i ti za njim, pa "stogod on uzradi, ono radi i ti." De"cko izi"sav"si na polje, "cu"cne u mraku, pa izvadi iz torbe poga"cu i pe"ceno pile i "cuturu s vinom pa stane jesti i piti. Tur"cinu se kroz pomr"cinu u"cini da de"cko radi onaj posao koji cara s konja stera, pa i on "cu"cne i jedva se s velikim natezanjem oneredi. U tom "cuju'ci Tur"cin da dete ne"sto jede i mlje"ste, pomisli da ono jede svoju ne"cist, pa stane i on jesti svoju. Svinjar"ce kad se najede i napije, uzme onaj struk bosiljka, pa se stane trti njime po licu, a Tur"cin pomisli da se ono ma"ze svojom ne"ci"s'cu pa uzme i on od svoje "sto jo"s nije bio pojeo, te se dobro uma"ze po obrazu. Posle udju obojica k devojci, i legnu uza nju, jedan s jedne, drugi s druge strane. Devojka se opet okrene Tur"cinu, ali od smrada i gada nije mogla trpeti, nego se odmah okrene svinjar"cetu koje je mirisalo na bosiljak, i tako ujutru nadju devojku okrenutu k svinjar"cetu. Svinjar"ce posle ostane onde kao carski zet, i dovede k sebi oca i mater, te su "ziveli sretno do svoga veka.