Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Naslov: Sveci blago dijele (iz Crne gore)
Napomena: Objavljena u Be"cu 1845., Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c

Sveci blago dijele (iz Crne gore)

Zbor zbori"se Bo"zi apostoli
Boga moli Ognjana Marija:
Zbor zbori"se na nebeska vrata,
Otud dodje Gromovnik Ilija,
A pita ga Ognjana Marija:
"Dje si bio, moj brate Ilija?" -
"Kaza'cu ti, Ognjana Marija:
"Ja sam bio u zemlju prokletu,
"Djeno jeste Bo"ze nezakonstvo:
"Dje ne mole Boga, da pomogne,
"I ne slu"sa porod roditelja,
"A ne slu"sa mladji starijega;
"Dje kum kuma ne dr"zi za kuma,
"Djever snasi o sramoti radi;
"Dje brat brata po sudovim' 'cera
"I mu"ci ga mukah pred Turcima;
"Ne svetkuju sveca nikakvoga,
"Niti "zegu u crkvu svije'ce,
"Niti slu"ze Bo"zu leturdjiju."
Ono re"ce, na noge ustade,
I Gospodske dare dijeli"se,
"Sto je njima Gospod poklonio:
Sveti Petar i apostol Pavle
Ev' uze"se punje i "senicu [1] ,
Svet' Ilija groma nebeskoga.
A Marija munju i strijelu,
Sveti Toma pe"cat od oblakah,
Arandjeo jesenje brijeme,
A Nikola na vodu brodove,
Sveti Spase "zitnjega cvijeta,
Sveti Savo leda i snijega,
Sveti Jovan sabor andjelima,
A Djordjije proljetnje cvije'ce.
Kad andjeli[2] dare dijeli"se,
Oni sv'jetu muke udari"se:
Ilija ih gromovima gadja,
A Marija munjom i strijelom,
Ne mogli ih Bogu obrnuti.
Arandjeo navali brijeme,
Nikola im zatisnu brodove,
Sveti Petar i apostol Pavle
Uze"se im punje i "senicu
I od zemlje svakoji beri'cet;
Pa ih Bo"ze sunce izgorelo,
Gorelo ih tri godine danah,
Dok uzavre mozak u junaka,
Dokle pu"ce kami u lugove,
A osanu gora kroz planine;
Dokle crna zemlja ispucala,
Pu"ce crna zemlja po tri lakta,
Te se lome konji i junaci;
Sveti Savo pu"stio snijega,
Tri godine snijeg ne opade,
Dok u svijet ni"sta ne ostade,
I ov"cari ovce izgubi"se,
Iz svijeta "cele pobjego"se,
Sa svijem se svijet dotamani,
Do u Sr'jemu, u to mjesto "zupno;
E se kupe Srijemski glavari
Na sakupu pred bijelom crkvom,
Tu dodjo"se mlogi sve"stenici,
Posjeda"se, dje je Mjesto kome;
Otud dodje samou"ce dja"ce,
Pa im dja"ce rije"c progovara:
,Svi se, bra'co, na noge dignite,
"I pru"zite mene desne ruke,
"Vjeru dajte, da me ne varate!"
Svi jedanak od zemlje sko"cili,
I svi djaku desnu ruku dadu;
Tada dja"ce njima progovara:
"Ho'te, Bogu da se obrnemo!
"Da slu"zimo Bo"zu leturdjiju,
"Da molimo Boga po zakonu."
Svi se bjehu k Bogu obrnuli,
Po tri puta ljube zemlju crnu;
I poslu"sa porod roditelja,
I poslu"sa mladji starijega,
I brat brata ne vodi na sudu,
Ni ga mu"ci mukah pred Tur"cinom,
I svetkuju sveca svakojega,
I svi mole Boga milosnoga
Bez prestanka i dnevi i no'ci
Po pravilu, ka' je Bogu milo;
I Bog im je usli"sa' molitve,
Smilova se Bog na sirotinju,
Te se opet svijet naslijedi.

1) U Crnoj se gori punje zove ono vino, s kojijem se ustaje u
slavu; a "senica se ovd\je spominje radi koljiva, poskura i krsnoga
kola"ca.

2) U vi"se pjesama slu"sao sam, da se sveci zovu andjeli