Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Knjiga proroka Jeremije, glava 3.

1. Govore: Ako ko pusti "zenu svoju, i ona oti"sav"si od njega uda se za drugog, ho'ce li se onaj vratiti k njoj? Ne bi li se sasvim oskvrnila ona zemlja? A ti si se kurvala s mnogim milosnicima; ali opet vrati se k meni, veli Gospod.

<1 Moj. 3:12> <5 Moj. 24:4> <Pri"ce 30:12> <Jer. 2:20> <Jer. 4:1> <Pla"c 1:2> <Os. 2:5> <Os. 14:1> <Zah. 1:3> <Luka 15:16> <Rim. 3:19>

2. Podigni o"ci svoje k visinama, i pogledaj gde se nisi kurvala; na putevima si sedela "cekaju'ci ih kao Arapin u pustinji, i oskvrnila si zemlju kurvarstvom svojim i zlo'com svojom.

<1 Moj. 38:14> <5 Moj. 12:2> <Pri"ce 23:28> <Jezek. 8:5>

3. Zato se ustavi"se da"zdi, i ne bi poznog da"zda; ali u tebe be"se "celo "zene kurve, i ne hte se stideti.

<3 Moj. 26:19> <Sof. 3:5>

4. Ho'ce"s li odsele vikati k meni: O"ce moj, Ti si vodj mladosti moje?

<Pri"ce 2:17> <Jer. 2:2> <Os. 2:15> <Mal. 2:14>

5. Ho'ce li se srditi jednako? Ho'ce li se gneviti do veka? Eto, govori"s, a "cini"s zlo koliko god mo"ze"s.

6. Jo"s mi re"ce Gospod za vremena cara Josije: Jesi li video "sta u"cini odmetnica, Izrailj? Kako odlazi na svako visoko brdo i pod svako zeleno drvo, i kurva se onde.

7. I, po"sto u"cini sve to, rekoh: Vrati se k meni; ali se ne vrati; i to vide nevernica, sestra njena, Juda.

<2 Car. 17:13> <Mal. 2:11>

8. I svide mi se za sve to "sto u"cini preljubu odmetnica Izrailj da je pustim i dam joj knjigu raspusnu; ali se ne poboja nevernica sestra joj Juda, nego otide, te se i ona prokurva.

<Jezek. 23:11>

9. I sramotnije kurvanjem svojim oskvrni zemlju, jer "cinja"se preljubu s kamenom i s drvetom.

<Jezek. 23:21>

10. I kod svega toga ne vrati se k meni nevernica sestra joj Juda svim srcem svojim, nego la"zno, govori Gospod.

<Os. 7:14>

11. Za to mi re"ce Gospod: Odmetnica Izrailj opravda se vi"se nego nevernica Juda.

12. Idi i vi"ci ove re"ci k severu, i reci: Vrati se, odmetnice Izrailju, veli Gospod, i ne'cu pustiti da padne gnev moj na vas, jer sam milostiv, veli Gospod, ne'cu se gneviti do veka.

<Isa. 44:22> <Jer. 4:1>

13. Samo poznaj bezakonje svoje, da si se odmetnula Gospodu Bogu svom, te si tumarala k tudjima pod svako drvo zeleno, i niste slu"sali glas moj, veli Gospod.

<3 Moj. 26:40> <3 Moj. 26:42> <Pri"ce 28:13> <Jer. 31:18> <Luka 15:18>

14. Obratite se, sinovi odmetnici, veli Gospod, jer sam ja mu"z va"s, i uze'cu vas, jednog iz grada i dva iz porodice, i odve"s'cu vas u Sion.

<Rim. 11:5>

15. I da'cu vam pastire po srcu svom, koji 'ce vas pasti znanjem i razumom.

<Jer. 23:4> <Dela 20:28> <Efes. 4:11>

16. I kad se umno"zite i narodite u zemlji, onda se, veli Gospod, ne'ce vi"se govoriti: Kov"ceg zaveta Gospodnjeg; niti 'ce im dolaziti na um niti 'ce ga pominjati, niti 'ce hoditi k njemu, niti 'ce ga vi"se opravljati.

<Jovan 4:21>

17. U to 'ce se vreme Jerusalim zvati presto Gospodnji, i svi 'ce se narodi sabrati u nj, k imenu Gospodnjem u Jerusalimu, i ne'ce vi"se i'ci po misli srca svog zlog.

<Jer. 17:12> <Jer. 33:9>

18. U to 'ce vreme dom Judin i'ci s domom Izrailjevim, i do'ci 'ce zajedno iz zemlje severne u zemlju koju dadoh u nasledstvo ocima va"sim.

<Isa. 11:13> <Os. 1:11> <Amos 9:15> <Zah. 2:6>

19. Ali ja rekoh: Kako bih te postavio medju sinove i dao ti zemlju "zeljenu, krasno nasledstvo mno"stva naroda? I rekoh: Ti 'ce"s me zvati: O"ce moj; i ne'ce"s se odvratiti od mene.

<Isa. 63:16>

20. Doista kao "sto "zena izneveri druga svog, tako izneveriste mene, dome Izrailjev, veli Gospod.

<Jer. 5:11>

21. Glas po visokim mestima neka se "cuje, pla"c, molbe sinova Izrailjevih, jer prevrati"se put svoj, zaboravi"se Gospoda Boga svog.

<Isa. 15:2> <Jer. 31:18>

22. Vratite se, sinovi odmetnici, i isceli'cu odmete va"se. Evo, mi idemo k Tebi, jer si Ti Gospod Bog na"s.

<Os. 6:1> <Os. 14:1>

23. Doista, zaludu su humovi, mno"stvo gora; doista, u Gospodu je Bogu na"sem spasenje Izrailjevo.

<Psal. 3:8> <Psal. 121:1> <Isa. 12:2>

24. Jer ta sramota pro"zdre trud otaca na"sih od detinjstva na"seg, ovce njihove i goveda njihova, sinove njihove i k'ceri njihove.

<Os. 9:10>

25. Le"zimo u sramoti svojoj, i pokriva nas rug na"s; jer Gospodu Bogu svom gre"sismo mi i oci na"si od detinjstva svog do danas, i ne slu"sasmo glas Gospoda Boga svog.

<Jezd. 9:7>