Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Knjiga proroka Isaije, glava 66.

1. Ovako veli Gospod: Nebo je presto moj i zemlja podno"zje nogama mojim: gde je dom koji biste mi sazidali, i gde je mesto za moje po"civanje?

<1 Dn. 28:2> <2 Dn. 6:18> <Psal. 11:4> <Mat. 5:34> <Dela 7:48> <Dela 7:50>

2. Jer je sve to ruka moja stvorila, to je postalo sve, veli Gospod. Ali na koga 'cu pogledati? Na nevoljnog i na onog ko je skru"senog duha i ko drh'ce od moje re"ci.

<Jezd. 9:4> <Psal. 34:18> <Psal. 119:120> <Psal. 119:161> <Pri"ce 28:14> <Dela 7:50> <1 Kor. 12:23>

3. Ko kolje vola, to je kao da ubije "coveka; ko kolje ovcu, to je kao da zakolje psa; ko prinosi dar, to je kao da prinese krv svinjsku; ko kadi kadom, to je kao da blagoslovi idola. To oni izabra"se na putevima svojim, i du"si se njihovoj mile gadovi njihovi.

4. Izabra'cu i ja prema nevaljalstvu njihovom, i pusti'cu na njih "cega se boje; jer zvah a niko se ne odazva, govorih a oni ne slu"sa"se, nego "cini"se "sta je zlo preda mnom i izabra"se "sta meni nije po volji.

<Pri"ce 1:24> <Jezek. 11:7> <Jezek. 14:4>

5. Slu"sajte re"c Gospodnju, koji drh'cete od Njegove re"ci: bra'ca va"sa, koja mrze na vas i izgone vas imena mog radi, govore: Neka se poka"ze slava Gospodnja. I pokaza'ce se na va"su radost, a oni 'ce se posramiti.

<Isa. 5:19> <Mat. 24:9> <Jovan 15:18> <2 Sol. 1:10> <Titu 2:13>

6. Vika ide iz grada, glas iz crkve, glas Gospodnji koji pla'ca neprijateljima svojim.

7. Ona se porodi pre nego oseti bolove, pre nego joj dodjo"se muke, rodi deti'ca.

8. Ko je ikada "cuo to? Ko je video takvo "sta? Mo"ze li zemlja roditi u jedan dan? Mo"ze li se narod roditi ujedanput? A Sion rodi sinove svoje "cim oseti bolove.

9. Eda li ja, koji otvaram matericu, ne mogu roditi? veli Gospod. Eda li 'cu ja, koji dajem da se radja, biti bez poroda, veli Bog tvoj.

10. Radujte se s Jerusalimom i veselite se u njemu svi koji ga ljubite; radujte se s njim svi koji ga "zaliste.

11. Jer 'cete sati sise od utehe njegove, i nasiti'cete se, je"s'cete i nasladjiva'cete se u svetlosti slave njegove.

12. Jer ovako veli Gospod: Gle, ja 'cu kao reku dovesti k njemu mir i slavu naroda kao potok bujan, pa 'cete sati; bi'cete no"seni na rukama i milovani na kolenima.

<Isa. 48:18> <Isa. 49:22> <Isa. 60:4> <Isa. 60:5> <Isa. 60:16>

13. Kao kad koga mati njegova te"si tako 'cu ja vas te"siti, i ute"si'cete se u Jerusalimu.

14. Vide'cete i obradova'ce se srce va"se i kosti 'ce se va"se pomladiti kao trava, i zna'ce se ruka Gospodnja na slugama Njegovim i gnev na neprijateljima Njegovim.

<Jezek. 37:1>

15. Jer, gle, Gospod 'ce do'ci s ognjem, i kola 'ce Mu biti kao vihor, da izlije gnev svoj u jarosti i pretnju u plamenu ognjenom.

<Isa. 9:5> <Jer. 46:15> <Amos 7:4> <2 Sol. 1:8>

16. Jer 'ce Gospod suditi ognjem i ma"cem svojim svakom telu, i mnogo 'ce biti pobijenih od Gospoda.

<Isa. 27:1> <Jer. 25:33> <Joilo 3:2>

17. Koji se osve"stavaju i koji se o"ci"s'cavaju u vrtovima jedan za drugim javno, koji jedu meso svinjsko i stvari gadne i mi"seve, svi 'ce izginuti, veli Gospod.

<Isa. 1:29> <Isa. 65:3>

18. A ja znam dela njihova i misli njihove, i do'ci 'ce vreme, te 'cu sabrati sve narode i jezike, i do'ci 'ce i vide'ce slavu moju.

<Joilo 3:2> <Zah. 8:23> <Jevr. 4:13> <Otkr. 2:2>

19. I postavi'cu znak na njih, i posla'cu izmedju njih koji se spasu k narodima u Tarsis, u Ful i u Lud, koji nate"zu luk, u Tuval i u Javan i na daleka ostrva, koja ne "cu"se glas o meni niti vide"se slavu moju, i javlja'ce slavu moju po narodima.

<Mal. 1:11> <Luka 2:34>

20. I svu 'ce bra'cu va"su iz svih naroda dovesti Gospodu na dar na konjima i na kolima i na nosilima i na mazgama i na kamilama ka svetoj gori mojoj u Jerusalim, veli Gospod, kao "sto prinose sinovi Izrailjevi dar u "cistom sudu u dom Gospodnji.

<Isa. 2:2> <Mih. 4:1> <Rim. 12:1> <Rim. 15:16>

21. I izmedju njih 'cu uzeti sve"stenike i Levite, veli Gospod.

<2 Moj. 19:6> <Isa. 61:6>

22. Jer kao "sto 'ce nova nebesa i nova zemlja, "sto 'cu ja na"ciniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako 'ce stajati seme va"se i ime va"se.

<Isa. 51:16> <2 Pet. 3:13> <Otkr. 21:1>

23. I od mladine do mladine, i od subote do subote dolazi'ce svako telo da se pokloni preda mnom, veli Gospod.

<Psal. 65:2> <Zah. 14:16>

24. I izlazi'ce i gleda'ce mrtva telesa onih ljudi koji se odmetnu"se od mene; jer crv njihov ne'ce umreti i oganj njihov ne'ce se ugasiti, i bi'ce gad svakom telu.

<Jezek. 39:9>