Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Prva knjiga Mojsijeva, glava 5.

1. Ovo je pleme Adamovo. Kad Bog stvori čoveka po obličju svom stvori ga.

<1 Moj. 1:26> <1 Dn. 1:1> <Mat. 1:1> <Luka 3:38> <Efes. 4:24> <Kol. 3:10>

2. Muško i žensko stvori ih, i blagoslovi ih, i nazva ih čovek, kad biše stvoreni.

3. I požive Adam sto trideset godina, i rodi sina po obličju svom, kao što je on, i nadede mu ime Sit.

<1 Kor. 15:49>

4. A rodiv Sita požive Adam osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;

5. Tako požive Adam svega devet stotina trideset godina; i umre.

<1 Moj. 3:19> <Jov 30:23> <Psal. 89:48> <Rim. 5:12> <Rim. 5:14> <1 Kor. 15:21> <Jevr. 9:27>

6. A Sit požive sto pet godina, i rodi Enosa;

7. A rodiv Enosa požive Sit osam stotina sedam godina, rađajući sinove i kćeri;

8. Tako požive Sit svega devet stotina dvanaest godina; i umre.

9. A Enos požive devedeset godina, i rodi Kajinana;

10. A rodiv Kajinana požive Enos osam stotina petnaest godina, rađajući sinove i kćeri;

11. Tako požive Enos svega devet stotina pet godina; i umre.

12. A Kajinan požive sedamdeset godina, i rodi Maleleila;

13. A rodiv Maleleila požive Kajinan osam stotina i četrdeset godina, rađajući sinove i kćeri;

14. Tako požive Kajinan svega devet stotina deset godina; i umre.

15. A Maleleilo požive šezdeset pet godina, i rodi Jareda;

16. A rodiv Jareda požive Maleleilo osam stotina trideset godina, rađajući sinove i kćeri;

17. Tako požive Maleleilo svega osam stotina devedeset pet godina; i umre.

18. A Jared požive sto i šezdeset i dve godine, i rodi Enoha;

<Sud. 14:15> <1 Dn. 1:3>

19. A rodiv Enoha požive Jared osam stotina godina, rađajući sinove i kćeri;

20. Tako požive Jared svega devet stotina šezdeset dve godine, i umre.

21. A Enoh požive šezdeset pet godina, i rodi Matusala;

22. A rodiv Matusala požive Enoh jednako po volji Božjoj trista godina, rađajući sinove i kćeri;

<1 Moj. 6:9> <1 Moj. 17:1> <Psal. 16:8> <Mih. 6:8> <Mal. 2:6> <1 Sol. 2:12>

23. Tako požive Enoh svega trista šezdeset pet godina;

24. I živeći Enoh jednako po volji Božjoj, nestade ga jer ga uze Bog.

<2 Car. 2:11> <Jer. 31:15> <Jevr. 11:5>

25. A Matusal požive sto osamdeset sedam godina, i rodi Lameha;

26. A rodiv Lameha požive Matusal sedam stotina osamdeset dve godine, rađajući sinove i kćeri;

27. Tako požive Matusal svega devet stotina i šezdeset i devet godina; i umre.

28. A Lameh požive sto osamdeset i dve godine, i rodi sina,

29. I nadede mu ime Noje govoreći: Ovaj će nas odmoriti od poslova naših i od truda ruku naših na zemlji, koju prokle Gospod.

<1 Moj. 3:17> <1 Moj. 4:11>

30. A rodiv Noja požive Lameh pet stotina devedeset pet godina, rađajući sinove i kćeri;

31. Tako požive Lameh svega sedam stotina sedamdeset sedam godina; i umre.

32. A Noju kad bi pet stotina godina, rodi Noje Sima, Hama i Jafeta.