Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Prva knjiga Mojsijeva, glava 4.

1. Iza toga Adam pozna Jevu ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kajina, i reče: Dobih čoveka od Gospoda.

2. I rodi opet brata njegovog Avelja. I Avelj posta pastir a Kajin ratar.

3. A posle nekog vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskog;

4. A i Avelj prinese od prvina stada svog i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,

<2 Moj. 13:12> <2 Moj. 34:19> <3 Moj. 27:26> <4 Moj. 18:17> <Sud. 6:21> <Priče 3:9>

5. A na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice mu se promeni.

<Priče 29:10> <Jevr. 11:4>

6. Tada reče Gospod Kajinu: Što se srdiš? Što li ti se lice promeni?

7. Nećeš li biti mio, kad dobro činiš? A kad ne činiš dobro, greh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vlašću, i ti si mu stariji.

8. Posle govoraše Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad behu u polju, skoči Kajin na Avelja brata svog, i ubi ga.

<Mat. 23:35> <Rim. 5:14> <1 Jov. 3:12> <Juda 1:11>

9. Tada reče Gospod Kajinu: Gde ti je brat Avelj? A on odgovori: Ne znam; zar sam ja čuvar brata svog?

10. A Bog reče: Šta učini! Glas krvi brata tvog viče sa zemlje k meni.

<Jov 31:38> <Psal. 9:12> <Jevr. 12:14> <Otkr. 6:10>

11. I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvog iz ruke tvoje.

<5 Moj. 28:15> <Jov 16:18> <Gal. 3:10>

12. Kad zemlju uzradiš, neće ti više davati blaga svog. Bićeš potukač i begunac na zemlji.

13. A Kajin reče Gospodu: Krivica je moja velika da mi se ne može oprostiti.

14. Evo me teraš danas iz ove zemlje da se krijem ispred Tebe, i da se skitam i potucam po zemlji, pa će me ubiti ko me udesi.

<Priče 27:8>

15. A Gospod mu reče: Zato ko ubije Kajina, sedam će se puta to pokajati. I načini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.

<1 Moj. 4:24> <Jezek. 9:4> <Jezek. 9:6>

16. I otide Kajin ispred Gospoda, i naseli se u zemlji naidskoj na istoku prema Edemu.

<2 Car. 13:23> <2 Car. 24:20> <Jer. 23:39> <Jer. 52:3>

17. I pozna Kajin ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svog Enoh.

<Psal. 49:11>

18. A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila: a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.

19. I uze Lameh dve žene: jednoj beše ime Ada a drugoj Sela.

20. I Ada rodi Jovila; od njega se narodiše koji žive pod šatorima i stoku pasu.

21. A bratu njegovom beše ime Juval; od njega se narodiše gudači i svirači.

22. A i Sela rodi Tovela, koji beše vešt kovati svašta od bronze i od gvožđa; a sestra Tovelu beše Noema.

23. I reče Lameh svojim ženama, Adi i Seli: Čujte glas moj, žene Lamehove, poslušajte reči moje: ubiću čoveka za ranu svoju i mladića za masnicu svoju.

24. Kad će se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh će sedamdeset i sedam puta.

25. A Adam opet pozna ženu svoju, i ona rodi sina, i nade mu ime Sit, jer mi, reče, Bog dade drugog sina za Avelja, kog ubi Kajin.

26. I Situ se rodi sin, kome nadede ime Enos. Tada se poče prizivati ime Gospodnje.