Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Prva knjiga Mojsijeva, glava 4.

1. Iza toga Adam pozna Jevu "zenu svoju, a ona zatrudne i rodi Kajina, i re"ce: Dobih "coveka od Gospoda.

2. I rodi opet brata njegovog Avelja. I Avelj posta pastir a Kajin ratar.

3. A posle nekog vremena dogodi se, te Kajin prinese Gospodu prinos od roda zemaljskog;

4. A i Avelj prinese od prvina stada svog i od njihove pretiline. I Gospod pogleda na Avelja i na njegov prinos,

<2 Moj. 13:12> <2 Moj. 34:19> <3 Moj. 27:26> <4 Moj. 18:17> <Sud. 6:21> <Pri"ce 3:9>

5. A na Kajina i na njegov prinos ne pogleda. Zato se Kajin rasrdi veoma, i lice mu se promeni.

<Pri"ce 29:10> <Jevr. 11:4>

6. Tada re"ce Gospod Kajinu: "Sto se srdi"s? "Sto li ti se lice promeni?

7. Ne'ce"s li biti mio, kad dobro "cini"s? A kad ne "cini"s dobro, greh je na vratima. A volja je njegova pod tvojom vla"s'cu, i ti si mu stariji.

8. Posle govora"se Kajin s Aveljem bratom svojim. Ali kad behu u polju, sko"ci Kajin na Avelja brata svog, i ubi ga.

<Mat. 23:35> <Rim. 5:14> <1 Jov. 3:12> <Juda 1:11>

9. Tada re"ce Gospod Kajinu: Gde ti je brat Avelj? A on odgovori: Ne znam; zar sam ja "cuvar brata svog?

10. A Bog re"ce: "Sta u"cini! Glas krvi brata tvog vi"ce sa zemlje k meni.

<Jov 31:38> <Psal. 9:12> <Jevr. 12:14> <Otkr. 6:10>

11. I sada, da si proklet na zemlji, koja je otvorila usta svoja da primi krv brata tvog iz ruke tvoje.

<5 Moj. 28:15> <Jov 16:18> <Gal. 3:10>

12. Kad zemlju uzradi"s, ne'ce ti vi"se davati blaga svog. Bi'ce"s potuka"c i begunac na zemlji.

13. A Kajin re"ce Gospodu: Krivica je moja velika da mi se ne mo"ze oprostiti.

14. Evo me tera"s danas iz ove zemlje da se krijem ispred Tebe, i da se skitam i potucam po zemlji, pa 'ce me ubiti ko me udesi.

<Pri"ce 27:8>

15. A Gospod mu re"ce: Zato ko ubije Kajina, sedam 'ce se puta to pokajati. I na"cini Gospod znak na Kajinu da ga ne ubije ko ga udesi.

<1 Moj. 4:24> <Jezek. 9:4> <Jezek. 9:6>

16. I otide Kajin ispred Gospoda, i naseli se u zemlji naidskoj na istoku prema Edemu.

<2 Car. 13:23> <2 Car. 24:20> <Jer. 23:39> <Jer. 52:3>

17. I pozna Kajin "zenu svoju, a ona zatrudne i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svog Enoh.

<Psal. 49:11>

18. A Enohu rodi se Gaidad; a Gaidad rodi Maleleila: a Maleleilo rodi Matusala; a Matusal rodi Lameha.

19. I uze Lameh dve "zene: jednoj be"se ime Ada a drugoj Sela.

20. I Ada rodi Jovila; od njega se narodi"se koji "zive pod "satorima i stoku pasu.

21. A bratu njegovom be"se ime Juval; od njega se narodi"se guda"ci i svira"ci.

22. A i Sela rodi Tovela, koji be"se ve"st kovati sva"sta od bronze i od gvo"zdja; a sestra Tovelu be"se Noema.

23. I re"ce Lameh svojim "zenama, Adi i Seli: "Cujte glas moj, "zene Lamehove, poslu"sajte re"ci moje: ubi'cu "coveka za ranu svoju i mladi'ca za masnicu svoju.

24. Kad 'ce se Kajin osvetiti sedam puta, Lameh 'ce sedamdeset i sedam puta.

25. A Adam opet pozna "zenu svoju, i ona rodi sina, i nade mu ime Sit, jer mi, re"ce, Bog dade drugog sina za Avelja, kog ubi Kajin.

26. I Situ se rodi sin, kome nadede ime Enos. Tada se po"ce prizivati ime Gospodnje.