Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Prva knjiga Mojsijeva, glava 3.

1. Ali zmija be"se lukava mimo sve zveri poljske, koje stvori Gospod Bog; pa re"ce "zeni: Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu?

<Mat. 10:16> <Otkr. 12:9> <Otkr. 20:2>

2. A "zena re"ce zmiji: Mi jedemo rod sa svakog drveta u vrtu;

3. Samo rod s onog drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete.

<1 Moj. 2:16>

4. A zmija re"ce "zeni: Ne'cete vi umreti;

<2 Kor. 11:3> <1 Tim. 2:14>

5. Nego zna Bog da 'ce vam se u onaj dan kad okusite s njega otvoriti o"ci, pa 'cete postati kao bogovi i znati "sta je dobro "sta li zlo.

<Jezek. 28:2>

6. I "zena vide'ci da je rod na drvetu dobar za jelo i da ga je milina gledati i da je drvo vrlo drago radi znanja, uzabra rod s njega i okusi, pa dade i mu"zu svom, te i on okusi.

<Rim. 5:12>

7. Tada im se otvori"se o"ci, i vide"se da su goli; pa spleto"se li"s'ca smokovog i na"cini"se sebi prega"ce.

8. I za"cu"se glas Gospoda Boga, koji idja"se po vrtu kad zahladi; i sakri se Adam i "zena mu ispred Gospoda Boga medju drveta u vrtu.

<Jov 31:33> <Jov 38:1> <Psal. 139:1>

9. A Gospod Bog viknu Adama i re"ce mu: Gde si?

<1 Moj. 4:9>

10. A on re"ce: "Cuh glas Tvoj u vrtu, pa se popla"sih, jer sam go, te se sakrih.

<Jov 23:15> <1 Jov. 3:20>

11. A Bog re"ce: Ko ti kaza da si go? Da nisi jeo s onog drveta "sto sam ti zabranio da ne jede"s s njega?

12. A Adam re"ce: "Zena koju si udru"zio sa mnom, ona mi dade s drveta, te jedoh.

<Pri"ce 28:13> <Jakov 1:13>

13. A Gospod Bog re"ce "zeni: Za"sto si to u"cinila? A "zena odgovori: Zmija me prevari, te jedoh.

14. Tada re"ce Gospod Bog zmiji: Kad si to u"cinila, da si prokleta mimo svako "zivin"ce i mimo sve zveri poljske; na trbuhu da se vu"ce"s i prah da jede"s do svog veka.

<Isa. 65:25> <Mih. 7:17>

15. I jo"s me'cem neprijateljstvo izmedju tebe i "zene i izmedju semena tvog i semena njenog; ono 'ce ti na glavu stajati a ti 'ce"s ga u petu ujedati.

<4 Moj. 21:6> <Jovan 5:46> <Rim. 16:20> <Jevr. 2:14> <1 Jov. 3:8>

16. A "zeni re"ce: Tebi 'cu mnoge muke zadati kad zatrudni"s, s mukama 'ce"s decu radjati, i volja 'ce tvoja stajati pod vla"s'cu mu"za tvog, i on 'ce ti biti gospodar.

<Jovan 16:21> <1 Tim. 2:15>

17. Pa onda re"ce Adamu: "Sto si poslu"sao "zenu i okusio s drveta s kog sam ti zabranio rekav"si da ne jede"s s njega, zemlja da je prokleta s tebe, s mukom 'ce"s se od nje hraniti do svog veka;

<1 Moj. 8:21> <Jov 5:7> <Prop. 2:23>

18. Trnje i korov 'ce ti radjati, a ti 'ce"s jesti zelje poljsko;

19. Sa znojem lica svog je"s'ce"s hleb, dokle se ne vrati"s u zemlju od koje si uzet; jer si prah, i u prah 'ce"s se vratiti.

<Rim. 8:20> <1 Kor. 15:21> <1 Kor. 15:47>

20. I Adam nadede "zeni svojoj ime Jeva, zato "sto je ona mati svima "zivima.

21. I na"cini Gospod Bog Adamu i "zeni njegovoj haljine od ko"ze, i obu"ce ih u njih.

22. I re"ce Gospod Bog: Eto, "covek posta kao jedan od nas znaju'ci "sta je dobro "sta li zlo; ali sada da ne pru"zi ruku svoju i uzbere i s drveta od "zivota, i okusi, te do veka "zivi.

<1 Moj. 2:9> <1 Moj. 3:5>

23. I Gospod Bog izagna ga iz vrta edemskog da radi zemlju, od koje bi uzet;

24. I izagnav "coveka postavi pred vrtom edemskim heruvima s plamenim ma"cem, koji se vija"se i tamo i amo, da "cuva put ka drvetu od "zivota.

<1 Moj. 3:8> <Psal. 104:4> <Jovan 14:6> <Jevr. 1:7>