Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Prva knjiga Mojsijeva, glava 2.

1. Tako se dovr"si nebo i zemlja i sva vojska njihova.

2. I svr"si Bog do sedmog dana dela svoja, koja u"cini; i po"cinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja u"cini;

<2 Moj. 31:17> <Jevr. 4:4> <Jevr. 4:10>

3. I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan po"cinu od svih dela svojih, koja u"cini;

<2 Moj. 16:22>

4. To je postanje neba i zemlje, kad posta"se, kad Gospod Bog stvori zemlju i nebo,

5. I svaku biljku poljsku, dokle je jo"s ne be"se na zemlji, i svaku travku poljsku, dokle jo"s ne nica"se; jer Gospod Bog jo"s ne pusti da"zda na zemlju, niti be"se "coveka da radi zemlju,

<Psal. 65:9> <Psal. 65:11> <Psal. 104:14>

6. Ali se podiza"se para sa zemlje da natapa svu zemlju.

7. A stvori Gospod Bog "coveka od praha zemaljskog, i dunu mu u nos duh "zivotni; i posta "covek du"sa "ziva.

<Jovan 20:22>

8. I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i onde namesti "coveka, kog stvori.

<1 Moj. 13:10> <Jezek. 31:8>

9. I u"cini Gospod Bog, te niko"se iz zemlje svakakva drve'ca lepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od "zivota usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.

<1 Moj. 3:22> <Jezek. 31:8>

10. A voda te"ca"se iz Edema natapaju'ci vrt, i odande se deli"se u "cetiri reke.

<Psal. 46:4> <Otkr. 22:1>

11. Jednoj je ime Fison, ona te"ce oko cele zemlje evilske, a onde ima zlata,

<1 Moj. 25:18>

12. I zlato je one zemlje vrlo dobro; onde ima i bdela i dragog kamena oniha.

13. A drugoj je reci ime Geon, ona te"ce oko cele zemlje huske.

14. A tre'coj je reci ime Hidekel, ona te"ce k asirskoj. A "cetvrta je reka Efrat.

<Dan. 10:4>

15. I uzev"si Gospod Bog "coveka namesti ga u vrtu edemskom, da ga radi i da ga "cuva.

16. I zapreti Gospod Bog "coveku govore'ci: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu;

17. Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusi"s s njega, umre'ce"s.

<1 Moj. 3:3>

18. I re"ce Gospod Bog: Nije dobro da je "covek sam; da mu na"cinim druga prema njemu.

<1 Kor. 11:9>

19. Jer Gospod Bog stvori od zemlje sve zveri poljske i sve ptice nebeske, i dovede k Adamu da vidi kako 'ce koju nazvati, pa kako Adam nazove koju "zivotinju onako da joj bude ime;

<Psal. 8:6>

20. I Adam nadede ime svakom "zivin"cetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zveri poljskoj; ali se ne nadje Adamu drug prema njemu.

21. I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mesto popuni mesom;

<1 Moj. 15:12> <1 Sam. 26:12>

22. I Gospod Bog stvori "zenu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu.

<Pri"ce 18:22> <1 Kor. 11:8> <Jevr. 13:4>

23. A Adam re"ce: Sada eto kost od mojih kosti, i telo od mog tela. Neka joj bude ime "cove"cica, jer je uzeta od "coveka.

<1 Moj. 29:14> <Sud. 9:2> <2 Sam. 5:1> <Efes. 5:30>

24. Zato 'ce ostaviti "covek oca svog i mater svoju, i prilepi'ce se k "zeni svojoj, i bi'ce dvoje jedno telo.

<Psal. 45:10> <Mat. 19:5> <Mar. 10:7> <1 Kor. 6:16> <Efes. 5:28>

25. A behu oboje goli. Adam i "zena mu, i ne be"se ih sramota.

<2 Moj. 32:25> <Isa. 47:3>