Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Sveto Jevandjelje po Mateju, glava 5.

1. A kad On vide narod, pope se na goru, i sede, i pristupi"se Mu u"cenici Njegovi.

<Mar. 3:13> <Luka 4:20>

2. I otvoriv"si usta svoja u"ca"se ih govore'ci:

<Dela 8:35>

3. Blago siroma"snima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko;

<Psal. 51:17> <Pri"ce 16:19> <Isa. 57:15> <Luka 6:20> <1 Kor. 1:26>

4. Blago onima koji pla"cu, jer 'ce se ute"siti;

<Isa. 61:2> <Isa. 61:3> <Jovan 16:20> <2 Kor. 1:7> <Otkr. 21:4>

5. Blago krotkima, jer 'ce naslediti zemlju;

<4 Moj. 12:3> <Psal. 37:11> <Isa. 11:4> <Rim. 4:13> <Gal. 5:23>

6. Blago gladnima i "zednima pravde, jer 'ce se nasititi;

<Isa. 65:13>

7. Blago milostivima, jer 'ce biti pomilovani;

<Psal. 41:1> <Mat. 6:14> <Mar. 11:25> <Jevr. 6:10> <Jakov 2:13>

8. Blago onima koji su "cistog srca, jer 'ce Boga videti;

<Psal. 15:2> <1 Kor. 13:12> <Jevr. 12:14> <1 Jov. 3:2>

9. Blago onima koji mir grade, jer 'ce se sinovi Bo"zji nazvati;

<Jevr. 12:14>

10. Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.

<Mar. 10:30> <Luka 6:22> <Jovan 15:20> <Dela 5:40> <2 Kor. 4:17> <1 Pet. 2:20>

11. Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i ka"zu na vas svakojake rdjave re"ci la"zu'ci, mene radi.

<Dela 6:11> <1 Pet. 2:19>

12. Radujte se i veselite se, jer je velika plata va"sa na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas.

13. Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, "cim 'ce se osoliti? Ona ve'c ne'ce biti niza"sta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze.

14. Vi ste videlo svetu; ne mo"ze se grad sakriti kad na gori stoji.

<Pri"ce 4:18> <Filib. 2:15>

15. Niti se u"zi"ze sve'ca i me'ce pod sud nego na sve'cnjak, te svetli svima koji su u ku'ci.

16. Tako da se svetli va"se videlo pred ljudima, da vide va"sa dobra dela, i slave Oca va"seg koji je na nebesima.

<Isa. 44:23> <Jovan 15:8> <1 Kor. 14:25> <Titu 2:10> <1 Pet. 2:12>

17. Ne mislite da sam ja do"sao da pokvarim zakon ili proroke: nisam do"sao da pokvarim, nego da ispunim.

<Dan. 9:24> <Rim. 10:4> <Gal. 3:24>

18. Jer vam zaista ka"zem: dokle nebo i zemlja stoji, ne'ce nestati ni najmanje slovce ili jedna titla iz zakona dok se sve ne izvr"si.

<Luka 16:17>

19. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nau"ci tako ljude, najmanji nazva'ce se u carstvu nebeskom; a ko izvr"si i nau"ci, taj 'ce se veliki nazvati u carstvu nebeskom.

<Jakov 2:10>

20. Jer vam ka"zem da ako ne bude ve'ca pravda va"sa nego knji"zevnika i fariseja, ne'cete u'ci u carstvo nebesko.

<Rim. 10:3>

21. "Culi ste kako je kazano starima: Ne ubij; jer ko ubije, bi'ce kriv sudu.

<2 Moj. 20:13>

22. A ja vam ka"zem da 'ce svaki koji se gnevi na brata svog niza"sta, biti kriv sudu; a ako li ko re"ce bratu svom: Raka! Bi'ce kriv skup"stini; a ko re"ce: Budalo! Bi'ce kriv paklu ognjenom.

<1 Jov. 3:15>

23. Zato dakle ako prinese"s dar svoj k oltaru, i onde se opomene"s da brat tvoj ima ne"sto na te,

24. Ostavi onde dar svoj pred oltarom, i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa onda dodji i prinesi dar svoj.

<Jov 42:8> <1 Pet. 3:7>

25. Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne stave.

<Jov 22:21> <Psal. 32:6> <Pri"ce 25:8> <Isa. 55:6> <Luka 12:58> <Luka 14:32> <Jevr. 3:7>

26. Zaista ti ka"zem: ne'ce"s iza'ci odande dok ne da"s do poslednjeg dinara.

<2 Sol. 1:9>

27. "Culi ste kako je kazano starima: Ne "cini preljube.

28. A ja vam ka"zem da svaki koji pogleda na "zenu sa "zeljom, ve'c je u"cinio preljubu u srcu svom.

<1 Moj. 34:2> <Pri"ce 6:25> <Efes. 5:5>

29. A ako te oko tvoje desno sabla"znjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude ba"ceno u pakao.

<Mar. 9:43>

30. I ako te desna ruka tvoja sabla"znjava, odseci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude ba"ceno u pakao.

31. Tako je kazano: Ako ko pusti "zenu svoju, da joj da knjigu raspusnu.

<5 Moj. 24:1> <Jer. 3:1> <Mar. 10:2>

32. A ja vam ka"zem da svaki koji pusti "zenu svoju, osim za preljubu, navodi je te "cini preljubu; i koji pu"stenicu uzme preljubu "cini.

<Mal. 2:16> <Mar. 10:11> <Rim. 7:3> <1 Kor. 7:10>

33. Jo"s ste "culi kako je kazano starima: Ne kuni se krivo, a ispuni "sta si se Gospodu zakleo.

<2 Moj. 20:7> <3 Moj. 19:12> <4 Moj. 30:3> <5 Moj. 5:11> <5 Moj. 23:23>

34. A ja vam ka"zem: ne kunite se nikako: ni nebom, jer je presto Bo"zji;

<Isa. 66:1> <Jakov 5:12>

35. Ni zemljom, jer je podno"zje nogama Njegovim; ni Jerusalimom, jer je grad velikog Cara.

<Psal. 48:2>

36. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne mo"ze"s dlake jedne bele ili crne u"ciniti.

37. Dakle neka bude va"sa re"c: da - da; ne - ne; a "sta je vi"se od ovog, oda zla je.

<Kol. 4:6> <Jakov 5:12>

38. "Culi ste da je kazano: Oko za oko, i zub za zub.

<2 Moj. 21:24> <3 Moj. 24:20>

39. A ja vam ka"zem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi;

<3 Moj. 10:3> <Pri"ce 20:22> <Isa. 6:3> <Rim. 12:17> <1 Kor. 6:7> <1 Sol. 5:15> <1 Pet. 3:9> <Otkr. 4:11>

40. I koji ho'ce da se sudi s tobom i ko"sulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.

41. I ako te potera ko jedan sat, idi s njime dva.

<Mar. 15:21>

42. Koji i"ste u tebe, podaj mu; i koji ho'ce da mu uzajmi"s, ne odreci mu.

<5 Moj. 15:8>

43. "Culi ste da je kazano: Ljubi bli"znjeg svog, i mrzi na neprijatelja svog.

<3 Moj. 19:18> <5 Moj. 23:6>

44. A ja vam ka"zem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, "cinite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone;

<Pri"ce 25:21> <Luka 23:44> <Dela 7:60> <Rim. 12:14> <1 Kor. 4:12> <1 Pet. 2:23>

45. Da budete sinovi Oca svog koji je na nebesima; jer On zapoveda svom suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje da"zd pravednima i nepravednima.

46. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne "cine li to i carinici?

<Luka 6:32>

47. I ako Boga nazivate samo svojoj bra'ci, "sta odvi"se "cinite? Ne "cine li tako i neznabo"sci?

48. Budite vi dakle savr"seni, kao "sto je savr"sen Otac va"s nebeski.

<1 Moj. 17:1> <3 Moj. 19:2> <Efes. 5:1> <Kol. 1:28> <Jakov 1:4> <1 Pet. 1:15>