Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Sveto Jevanđelje po Mateju, glava 5.

1. A kad On vide narod, pope se na goru, i sede, i pristupiše Mu učenici Njegovi.

<Mar. 3:13> <Luka 4:20>

2. I otvorivši usta svoja učaše ih govoreći:

<Dela 8:35>

3. Blago siromašnima duhom, jer je njihovo carstvo nebesko;

<Psal. 51:17> <Priče 16:19> <Isa. 57:15> <Luka 6:20> <1 Kor. 1:26>

4. Blago onima koji plaču, jer će se utešiti;

<Isa. 61:2> <Isa. 61:3> <Jovan 16:20> <2 Kor. 1:7> <Otkr. 21:4>

5. Blago krotkima, jer će naslediti zemlju;

<4 Moj. 12:3> <Psal. 37:11> <Isa. 11:4> <Rim. 4:13> <Gal. 5:23>

6. Blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi;

<Isa. 65:13>

7. Blago milostivima, jer će biti pomilovani;

<Psal. 41:1> <Mat. 6:14> <Mar. 11:25> <Jevr. 6:10> <Jakov 2:13>

8. Blago onima koji su čistog srca, jer će Boga videti;

<Psal. 15:2> <1 Kor. 13:12> <Jevr. 12:14> <1 Jov. 3:2>

9. Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati;

<Jevr. 12:14>

10. Blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko.

<Mar. 10:30> <Luka 6:22> <Jovan 15:20> <Dela 5:40> <2 Kor. 4:17> <1 Pet. 2:20>

11. Blago vama ako vas uzasramote i usprogone i kažu na vas svakojake rđave reči lažući, mene radi.

<Dela 6:11> <1 Pet. 2:19>

12. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke pre vas.

13. Vi ste so zemlji; ako so obljutavi, čim će se osoliti? Ona već neće biti nizašta, osim da se prospe napolje i da je ljudi pogaze.

14. Vi ste videlo svetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji.

<Priče 4:18> <Filib. 2:15>

15. Niti se užiže sveća i meće pod sud nego na svećnjak, te svetli svima koji su u kući.

16. Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela, i slave Oca vašeg koji je na nebesima.

<Isa. 44:23> <Jovan 15:8> <1 Kor. 14:25> <Titu 2:10> <1 Pet. 2:12>

17. Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nisam došao da pokvarim, nego da ispunim.

<Dan. 9:24> <Rim. 10:4> <Gal. 3:24>

18. Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanje slovce ili jedna titla iz zakona dok se sve ne izvrši.

<Luka 16:17>

19. Ako ko pokvari jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskom; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom.

<Jakov 2:10>

20. Jer vam kažem da ako ne bude veća pravda vaša nego književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko.

<Rim. 10:3>

21. Čuli ste kako je kazano starima: Ne ubij; jer ko ubije, biće kriv sudu.

<2 Moj. 20:13>

22. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svog nizašta, biti kriv sudu; a ako li ko reče bratu svom: Raka! Biće kriv skupštini; a ko reče: Budalo! Biće kriv paklu ognjenom.

<1 Jov. 3:15>

23. Zato dakle ako prineseš dar svoj k oltaru, i onde se opomeneš da brat tvoj ima nešto na te,

24. Ostavi onde dar svoj pred oltarom, i idi pre te se pomiri s bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj.

<Jov 42:8> <1 Pet. 3:7>

25. Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu s njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda sluzi i u tamnicu da te ne stave.

<Jov 22:21> <Psal. 32:6> <Priče 25:8> <Isa. 55:6> <Luka 12:58> <Luka 14:32> <Jevr. 3:7>

26. Zaista ti kažem: nećeš izaći odande dok ne daš do poslednjeg dinara.

<2 Sol. 1:9>

27. Čuli ste kako je kazano starima: Ne čini preljube.

28. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svom.

<1 Moj. 34:2> <Priče 6:25> <Efes. 5:5>

29. A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao.

<Mar. 9:43>

30. I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojih negoli sve telo tvoje da bude bačeno u pakao.

31. Tako je kazano: Ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu.

<5 Moj. 24:1> <Jer. 3:1> <Mar. 10:2>

32. A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.

<Mal. 2:16> <Mar. 10:11> <Rim. 7:3> <1 Kor. 7:10>

33. Još ste čuli kako je kazano starima: Ne kuni se krivo, a ispuni šta si se Gospodu zakleo.

<2 Moj. 20:7> <3 Moj. 19:12> <4 Moj. 30:3> <5 Moj. 5:11> <5 Moj. 23:23>

34. A ja vam kažem: ne kunite se nikako: ni nebom, jer je presto Božji;

<Isa. 66:1> <Jakov 5:12>

35. Ni zemljom, jer je podnožje nogama Njegovim; ni Jerusalimom, jer je grad velikog Cara.

<Psal. 48:2>

36. Ni glavom svojom ne kuni se, jer ne možeš dlake jedne bele ili crne učiniti.

37. Dakle neka bude vaša reč: da - da; ne - ne; a šta je više od ovog, oda zla je.

<Kol. 4:6> <Jakov 5:12>

38. Čuli ste da je kazano: Oko za oko, i zub za zub.

<2 Moj. 21:24> <3 Moj. 24:20>

39. A ja vam kažem da se ne branite oda zla, nego ako te ko udari po desnom tvom obrazu, obrni mu i drugi;

<3 Moj. 10:3> <Priče 20:22> <Isa. 6:3> <Rim. 12:17> <1 Kor. 6:7> <1 Sol. 5:15> <1 Pet. 3:9> <Otkr. 4:11>

40. I koji hoće da se sudi s tobom i košulju tvoju da uzme, podaj mu i haljinu.

41. I ako te potera ko jedan sat, idi s njime dva.

<Mar. 15:21>

42. Koji ište u tebe, podaj mu; i koji hoće da mu uzajmiš, ne odreci mu.

<5 Moj. 15:8>

43. Čuli ste da je kazano: Ljubi bližnjeg svog, i mrzi na neprijatelja svog.

<3 Moj. 19:18> <5 Moj. 23:6>

44. A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone;

<Priče 25:21> <Luka 23:44> <Dela 7:60> <Rim. 12:14> <1 Kor. 4:12> <1 Pet. 2:23>

45. Da budete sinovi Oca svog koji je na nebesima; jer On zapoveda svom suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima.

46. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li to i carinici?

<Luka 6:32>

47. I ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabošci?

48. Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.

<1 Moj. 17:1> <3 Moj. 19:2> <Efes. 5:1> <Kol. 1:28> <Jakov 1:4> <1 Pet. 1:15>