Glavna strana
Tekstovi
Uslovi kori"stenja
Privatnost
Kontakt informacija
Google

Korisni linkovi
Link prema nama

          'Cirilica     Latinica     IPP     KASC  
Pregled Prvi Preth Sled Poslednji

Sveto Jevandjelje po Mateju, glava 3.

1. U ono pak doba dodje Jovan krstitelj, i u"ca"se u pustinji judejskoj.

<Is.N. 14:10> <Mal. 3:1> <Mar. 1:4> <Luka 3:2> <Jovan 1:28>

2. I govora"se: Pokajte se, jer se pribli"zi carstvo nebesko.

<Dan. 2:44> <Mat. 4:17> <Mat. 10:7>

3. Jer je to onaj za koga je govorio prorok Isaija gde ka"ze: Glas onog "sto vi"ce u pustinji: Pripravite put Gospodu, i poravnite staze Njegove.

<Isa. 40:3> <Luka 1:76> <Luka 3:4>

4. A Jovan ima"se haljinu od dlake kamilje i pojas ko"zan oko sebe; a hrana njegova be"se skakavci i med divlji.

<3 Moj. 11:22> <5 Moj. 8:8> <2 Car. 1:8> <Psal. 81:16> <Jezek. 27:17> <Zah. 13:4> <Mar. 1:6> <Luka 7:25> <Luka 24:42>

5. Tada izla"za"se k njemu Jerusalim i sva Judeja, i sva okolina jordanska.

<Mar. 11:32> <Luka 7:24> <Jovan 5:35>

6. I on ih kr"stava"se u Jordanu, i ispovedahu grehe svoje.

<Dela 19:4>

7. A kad vide (Jovan) mnoge fariseje i sadukeje gde idu da ih krsti, re"ce im: Porodi aspidini! Ko kaza vama da be"zite od gneva koji ide?

<Rim. 5:9> <1 Sol. 1:10> <1 Sol. 5:9>

8. Rodite dakle rod dostojan pokajanja.

9. I ne mislite i ne govorite u sebi: Imamo oca Avrama; jer vam ka"zem da mo"ze Bog i od kamenja ovog podignuti decu Avramu.

<Jovan 8:33> <Dela 13:26> <Rim. 4:1>

10. Ve'c i sekira kod korena drvetu stoji; svako dakle drvo koje ne radja dobar rod, se"ce se i u oganj baca.

<Psal. 80:15> <Isa. 5:2> <Dan. 4:14> <Mal. 3:2> <Jovan 15:6> <Jevr. 6:8>

11. Ja dakle kr"stavam vas vodom za pokajanje; a Onaj koji ide za mnom, ja"ci je od mene; ja nisam dostojan Njemu obu'cu poneti; On 'ce vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

<Isa. 4:4> <Mal. 3:2> <Mar. 1:8> <Luka 3:16> <Jovan 1:33> <Dela 1:5> <Dela 10:47> <Dela 11:16> <Titu 3:5>

12. Njemu je lopata u ruci Njegovoj, pa 'ce otrebiti gumno svoje, i skupi'ce p"senicu svoju u "zitnicu, a plevu 'ce sa"ze'ci ognjem ve"cnim.

<Joilo 2:5> <Mal. 3:3> <Mal. 4:1> <Mat. 13:30>

13. Tada dodje Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti.

<Mat. 2:22>

14. A Jovan branja"se Mu govore'ci: Ti treba mene da krsti"s, a Ti li dolazi"s k meni?

<Jovan 13:6> <Dela 13:25>

15. A Isus odgovori i re"ce mu: Ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi Ga.

<Dan. 9:24>

16. I krstiv"si se Isus izidje odmah iz vode; i gle, otvori"se Mu se nebesa, i vide Duha Bo"zjeg gde silazi kao golub i dodje na Njega.

<Isa. 11:2> <Mar. 1:10> <Luka 3:22> <Jovan 1:32>

17. I gle, glas s neba koji govori: Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.

<Psal. 2:7> <Pri"ce 8:30> <Isa. 42:1> <Luka 9:35> <Jovan 12:28> <Kol. 1:13>