Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Sveto Jevanđelje po Mateju, glava 3.

1. U ono pak doba dođe Jovan krstitelj, i učaše u pustinji judejskoj.

<Is.N. 14:10> <Mal. 3:1> <Mar. 1:4> <Luka 3:2> <Jovan 1:28>

2. I govoraše: Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.

<Dan. 2:44> <Mat. 4:17> <Mat. 10:7>

3. Jer je to onaj za koga je govorio prorok Isaija gde kaže: Glas onog što viče u pustinji: Pripravite put Gospodu, i poravnite staze Njegove.

<Isa. 40:3> <Luka 1:76> <Luka 3:4>

4. A Jovan imaše haljinu od dlake kamilje i pojas kožan oko sebe; a hrana njegova beše skakavci i med divlji.

<3 Moj. 11:22> <5 Moj. 8:8> <2 Car. 1:8> <Psal. 81:16> <Jezek. 27:17> <Zah. 13:4> <Mar. 1:6> <Luka 7:25> <Luka 24:42>

5. Tada izlažaše k njemu Jerusalim i sva Judeja, i sva okolina jordanska.

<Mar. 11:32> <Luka 7:24> <Jovan 5:35>

6. I on ih krštavaše u Jordanu, i ispovedahu grehe svoje.

<Dela 19:4>

7. A kad vide (Jovan) mnoge fariseje i sadukeje gde idu da ih krsti, reče im: Porodi aspidini! Ko kaza vama da bežite od gneva koji ide?

<Rim. 5:9> <1 Sol. 1:10> <1 Sol. 5:9>

8. Rodite dakle rod dostojan pokajanja.

9. I ne mislite i ne govorite u sebi: Imamo oca Avrama; jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovog podignuti decu Avramu.

<Jovan 8:33> <Dela 13:26> <Rim. 4:1>

10. Već i sekira kod korena drvetu stoji; svako dakle drvo koje ne rađa dobar rod, seče se i u oganj baca.

<Psal. 80:15> <Isa. 5:2> <Dan. 4:14> <Mal. 3:2> <Jovan 15:6> <Jevr. 6:8>

11. Ja dakle krštavam vas vodom za pokajanje; a Onaj koji ide za mnom, jači je od mene; ja nisam dostojan Njemu obuću poneti; On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

<Isa. 4:4> <Mal. 3:2> <Mar. 1:8> <Luka 3:16> <Jovan 1:33> <Dela 1:5> <Dela 10:47> <Dela 11:16> <Titu 3:5>

12. Njemu je lopata u ruci Njegovoj, pa će otrebiti gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju u žitnicu, a plevu će sažeći ognjem večnim.

<Joilo 2:5> <Mal. 3:3> <Mal. 4:1> <Mat. 13:30>

13. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti.

<Mat. 2:22>

14. A Jovan branjaše Mu govoreći: Ti treba mene da krstiš, a Ti li dolaziš k meni?

<Jovan 13:6> <Dela 13:25>

15. A Isus odgovori i reče mu: Ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi Ga.

<Dan. 9:24>

16. I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše Mu se nebesa, i vide Duha Božjeg gde silazi kao golub i dođe na Njega.

<Isa. 11:2> <Mar. 1:10> <Luka 3:22> <Jovan 1:32>

17. I gle, glas s neba koji govori: Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji.

<Psal. 2:7> <Priče 8:30> <Isa. 42:1> <Luka 9:35> <Jovan 12:28> <Kol. 1:13>