Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 21.

1. I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prodjo"se, i mora vi"se nema.

<Isa. 57:20> <Isa. 65:17> <2 Pet. 3:13>

2. I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukra"sena mu"zu svom.

<Isa. 52:1> <Isa. 54:5> <2 Kor. 11:2> <Gal. 4:26> <Jevr. 11:10>

3. I "cuh glas veliki s neba gde govori: Evo skinije Bo"zije medju ljudima, i "zive'ce s njima, i oni 'ce biti narod Njegov, i sam Bog bi'ce s njima Bog njihov.

<2 Moj. 25:8> <3 Moj. 26:11> <Jezek. 37:28> <Jezek. 48:35> <2 Kor. 6:16> <Otkr. 7:15>

4. I Bog 'ce otrti svaku suzu od o"ciju njihovih, i smrti ne'ce biti vi"se, ni pla"ca, ni vike, ni bolesti ne'ce biti vi"se; jer prvo prodje.

<Isa. 25:8> <Isa. 35:10> <1 Kor. 15:26> <1 Kor. 15:54>

5. I re"ce Onaj "sto sedja"se na prestolu: Evo sve novo tvorim. I re"ce mi: Napi"si, jer su ove re"ci istinite i verne.

<Isa. 43:19> <2 Kor. 5:17> <Otkr. 4:2>

6. I re"ce mi: Svr"si se. Ja sam Alfa i Omega, Po"cetak i Svr"setak. Ja 'cu "zednome dati iz izvora vode "zive za badava.

<Isa. 12:3> <Jovan 7:37> <Otkr. 22:17>

7. Koji pobedi, dobi'ce sve, i bi'cu mu Bog, i on 'ce biti moj sin.

<Zah. 8:8> <Rim. 8:15> <Rim. 8:17> <Rim. 8:32> <Jevr. 8:10> <Otkr. 2:7> <Otkr. 2:11>

8. A stra"sljivima i nevernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vra"carima, i idolopoklonicima, i svima la"zama, njima je deo u jezeru "sto gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga.

<Luka 19:21> <1 Kor. 6:9> <Efes. 5:5> <1 Tim. 1:9> <Jevr. 12:14> <Otkr. 20:6> <Otkr. 22:15>

9. I dodje k meni jedan od sedam andjela koji imahu sedam "ca"sa napunjenih sedam zala poslednjih, i re"ce mi govore'ci: Hodi da ti poka"zem nevestu, Jagnjetovu "zenu.

<Otkr. 4:1> <Otkr. 17:1>

10. I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s neba od Boga,

<Jezek. 40:2> <Jezek. 48:1> <Jezek. 48:33> <Otkr. 17:3>

11. I ima"se slavu Bo"ziju; i svetlost njegova be"se kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli,

12. I ima"se zid veliki i visok, i ima"se dvanaestora vrata, i na vratima dvanaest andjela, i imena napisana, koja su imena dvanaest kolena Izrailjevih.

<Jezek. 48:31>

13. Od istoka vrata troja, i od severa vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja.

<Jezek. 40:23>

14. I zid gradski ima"se dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola Jagnjetovih.

<Mat. 10:2> <Gal. 2:9> <Efes. 2:20> <Jevr. 11:10> <Otkr. 18:20>

15. I onaj "sto govora"se sa mnom, ima"se trsku zlatnu da izmeri grad i vrata njegova i zidove njegove.

<Amos 7:7> <Zah. 2:1> <Otkr. 11:1>

16. I grad na "cetiri ugla stoji, i du"zina je njegova tolika kolika i "sirina. I izmeri grad trskom na dvanaest hiljada potrkali"sta: du"zina i "sirina i visina jednaka je.

<Jezek. 40:47> <Jezek. 42:20> <Jezek. 48:16> <Jezek. 48:20> <Zah. 2:2>

17. I razmeri zid njegov na sto i "cetrdeset i "cetiri lakta, po meri "cove"cijoj, koja je andjelova.

<Otkr. 13:18>

18. I be"se gradja zidova njegova jaspis, i grad zlato "cisto, kao "cisto staklo.

19. I temelji zidova gradskih behu ukra"seni svakim dragim kamenjem: prvi temelj be"se jaspis, drugi safir, tre'ci halkidon, "cetvrti smaragd,

<Isa. 54:11>

20. Peti sardoniks, "sesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.

21. I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata behu od jednog zrna bisera: i ulice gradske behu zlato "cisto, kao staklo presvetlo.

<Otkr. 22:2>

22. I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedr"zitelj, i Jagnje.

<1 Car. 8:27> <Isa. 66:1> <Jovan 4:23> <1 Kor. 13:12>

23. I grad ne potrebuje ni sunce ni mesec da svetle u njemu; jer ga slava Bo"zija prosvetli, i "zi"zak je njegov Jagnje.

<Isa. 24:23> <Isa. 60:19>

24. I narodi koji su spaseni hodi'ce u videlu njegovom, i carevi zemaljski done'ce slavu i "cast svoju u njega.

<Isa. 60:3> <Isa. 66:12> <Mih. 4:13>

25. I vrata njegova ne'ce se zatvarati danju, jer onde no'ci ne'ce biti.

<Isa. 60:20>

26. I done'ce slavu i "cast neznabo"zaca u njega.

27. I ne'ce u njega u'ci ni"sta pogano, i "sto "cini mrzost i la"z, nego samo koji su napisani u "zivotnoj knjizi Jagnjeta.

<Psal. 69:28> <Isa. 35:8> <Dan. 12:1> <Zah. 14:21> <Filib. 4:3> <2 Pet. 3:13> <Otkr. 3:5> <Otkr. 13:8> <Otkr. 20:12>