Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

Otkrivenje svetoga Jovana bogoslova, glava 21.

1. I videh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

<Isa. 57:20> <Isa. 65:17> <2 Pet. 3:13>

2. I ja Jovan videh grad sveti, Jerusalim nov, gde silazi od Boga s neba, pripravljen kao nevesta ukrašena mužu svom.

<Isa. 52:1> <Isa. 54:5> <2 Kor. 11:2> <Gal. 4:26> <Jevr. 11:10>

3. I čuh glas veliki s neba gde govori: Evo skinije Božije među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov.

<2 Moj. 25:8> <3 Moj. 26:11> <Jezek. 37:28> <Jezek. 48:35> <2 Kor. 6:16> <Otkr. 7:15>

4. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.

<Isa. 25:8> <Isa. 35:10> <1 Kor. 15:26> <1 Kor. 15:54>

5. I reče Onaj što seđaše na prestolu: Evo sve novo tvorim. I reče mi: Napiši, jer su ove reči istinite i verne.

<Isa. 43:19> <2 Kor. 5:17> <Otkr. 4:2>

6. I reče mi: Svrši se. Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive za badava.

<Isa. 12:3> <Jovan 7:37> <Otkr. 22:17>

7. Koji pobedi, dobiće sve, i biću mu Bog, i on će biti moj sin.

<Zah. 8:8> <Rim. 8:15> <Rim. 8:17> <Rim. 8:32> <Jevr. 8:10> <Otkr. 2:7> <Otkr. 2:11>

8. A strašljivima i nevernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je deo u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga.

<Luka 19:21> <1 Kor. 6:9> <Efes. 5:5> <1 Tim. 1:9> <Jevr. 12:14> <Otkr. 20:6> <Otkr. 22:15>

9. I dođe k meni jedan od sedam anđela koji imahu sedam čaša napunjenih sedam zala poslednjih, i reče mi govoreći: Hodi da ti pokažem nevestu, Jagnjetovu ženu.

<Otkr. 4:1> <Otkr. 17:1>

10. I odvede me u duhu na goru veliku i visoku, i pokaza mi grad veliki, sveti Jerusalim, gde silazi s neba od Boga,

<Jezek. 40:2> <Jezek. 48:1> <Jezek. 48:33> <Otkr. 17:3>

11. I imaše slavu Božiju; i svetlost njegova beše kao dragi kamen, kao kamen jaspis svetli,

12. I imaše zid veliki i visok, i imaše dvanaestora vrata, i na vratima dvanaest anđela, i imena napisana, koja su imena dvanaest kolena Izrailjevih.

<Jezek. 48:31>

13. Od istoka vrata troja, i od severa vrata troja, od juga vrata troja, i od zapada vrata troja.

<Jezek. 40:23>

14. I zid gradski imaše dvanaest temelja, i na njima imena dvanaest apostola Jagnjetovih.

<Mat. 10:2> <Gal. 2:9> <Efes. 2:20> <Jevr. 11:10> <Otkr. 18:20>

15. I onaj što govoraše sa mnom, imaše trsku zlatnu da izmeri grad i vrata njegova i zidove njegove.

<Amos 7:7> <Zah. 2:1> <Otkr. 11:1>

16. I grad na četiri ugla stoji, i dužina je njegova tolika kolika i širina. I izmeri grad trskom na dvanaest hiljada potrkališta: dužina i širina i visina jednaka je.

<Jezek. 40:47> <Jezek. 42:20> <Jezek. 48:16> <Jezek. 48:20> <Zah. 2:2>

17. I razmeri zid njegov na sto i četrdeset i četiri lakta, po meri čovečijoj, koja je anđelova.

<Otkr. 13:18>

18. I beše građa zidova njegova jaspis, i grad zlato čisto, kao čisto staklo.

19. I temelji zidova gradskih behu ukrašeni svakim dragim kamenjem: prvi temelj beše jaspis, drugi safir, treći halkidon, četvrti smaragd,

<Isa. 54:11>

20. Peti sardoniks, šesti sard, sedmi hrisolit, osmi viril, deveti topaz, deseti hrisopras, jedanaesti jakint, dvanaesti ametist.

21. I dvanaest vrata, dvanaest zrna bisera: svaka vrata behu od jednog zrna bisera: i ulice gradske behu zlato čisto, kao staklo presvetlo.

<Otkr. 22:2>

22. I crkve ne videh u njemu: jer je njemu crkva Gospod Bog Svedržitelj, i Jagnje.

<1 Car. 8:27> <Isa. 66:1> <Jovan 4:23> <1 Kor. 13:12>

23. I grad ne potrebuje ni sunce ni mesec da svetle u njemu; jer ga slava Božija prosvetli, i žižak je njegov Jagnje.

<Isa. 24:23> <Isa. 60:19>

24. I narodi koji su spaseni hodiće u videlu njegovom, i carevi zemaljski doneće slavu i čast svoju u njega.

<Isa. 60:3> <Isa. 66:12> <Mih. 4:13>

25. I vrata njegova neće se zatvarati danju, jer onde noći neće biti.

<Isa. 60:20>

26. I doneće slavu i čast neznabožaca u njega.

27. I neće u njega ući ništa pogano, i što čini mrzost i laž, nego samo koji su napisani u životnoj knjizi Jagnjeta.

<Psal. 69:28> <Isa. 35:8> <Dan. 12:1> <Zah. 14:21> <Filib. 4:3> <2 Pet. 3:13> <Otkr. 3:5> <Otkr. 13:8> <Otkr. 20:12>