Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up Next Last

Sveto Jevandjelje po Mateju, glava 1.

1. Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina.

<1 Moj. 5:1> <Psal. 132:11> <Isa. 11:1> <Mat. 22:42> <Luka 3:23> <Dela 2:30> <Dela 13:23> <Rim. 1:3> <Gal. 3:16>

2. Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i bracu njegovu.

3. A Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. A Fares rodi Esroma. A Esrom rodi Arama.

<Ruta 4:18> <1 Dn. 2:5> <1 Dn. 2:9>

4. A Aram rodi Aminadava. A Aminadav rodi Naasona. A Naason rodi Salmona.

<4 Moj. 1:7>

5. A Salmon rodi Vooza s Rahavom. A Vooz rodi Ovida s Rutom. A Ovid rodi Jeseja.

<Is.N. 6:22> <Jevr. 11:31>

6. A Jesej rodi Davida cara. A David car rodi Solomuna s Urijinicom.

<1 Sam. 16:1> <1 Sam. 16:3> <2 Sam. 12:24>

7. A Solomun rodi Rovoama. A Rovoam rodi Aviju. A Avija rodi Asu.

<1 Car. 11:43> <1 Dn. 3:10> <2 Dn. 13:7>

8. A Asa rodi Josafata. A Josafat rodi Jorama. A Joram rodi Oziju.

9. A Ozija rodi Joatama. A Joatam rodi Ahaza. A Ahaz rodi Ezekiju.

10. A Ezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona. A Amon rodi Josiju.

<2 Car. 20:21>

11. A Josija rodi Jehoniju i bracu njegovu, u seobi vavilonskoj.

<2 Car. 25:11> <Jer. 27:20> <Jer. 52:11> <Dan. 1:2>

12. A po seobi vavilonskoj, Jehonija rodi Salatiila. A Salatiilo rodi Zorovavela.

<Jezd. 3:2> <Jezd. 5:2> <Agej 1:1> <Luka 3:27>

13. A Zorovavel rodi Aviuda. A Aviud rodi Elijakima. A Elijakim rodi Azora.

14. A Azor rodi Sadoka. A Sadok rodi Ahima. A Ahim rodi Eliuda.

15. A Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana. A Matan rodi Jakova.

<Luka 3:24>

16. A Jakov rodi Josifa, muza Marije, koja rodi Isusa prozvanog Hrista.

<1 Moj. 3:15> <Isa. 9:6> <Isa. 53:2> <Luka 2:4> <Luka 3:24>

17. Svega dakle kolena od Avrama do Davida, kolena cetrnaest, a od Davida do seobe vavilonske, kolena cetrnaest, a od seobe vavilonske do Hrista, kolena cetrnaest.

18. A rodjenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila isprosena za Josifa, a jos dok se nisu bili sastali, nadje se da je ona trudna od Duha Svetog.

<Gal. 4:4> <Jevr. 10:15>

19. A Josif muz njen, buduci pobozan i ne htevsi je javno sramotiti, namisli je tajno pustiti.

<5 Moj. 24:1>

20. No kad on tako pomisli, a to mu se javi u snu andjeo Gospodnji govoreci: Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije zene svoje; jer ono sto se u njoj zacelo od Duha je Svetog.

<Luka 1:35>

21. Pa ce roditi Sina, i nadeni Mu ime Isus; jer ce On izbaviti svoj narod od greha njihovih.

<1 Moj. 49:10> <Jer. 33:16> <Dan. 9:24> <Luka 2:21> <Dela 5:31>

22. A ovo je sve bilo da se izvrsi sta je Gospod kazao preko proroka koji govori:

23. Eto, devojka ce zatrudneti, i rodice Sina, i nadenuce Mu ime Emanuilo, koje ce reci: S nama Bog.

<Isa. 7:14> <Isa. 9:6> <Jovan 1:14> <Rim. 1:3> <1 Tim. 3:16>

24. Kad se Josif probudi od sna, ucini kako mu je zapovedio andjeo Gospodnji, i uzme zenu svoju.

25. I ne znase za nju dok ne rodi Sina svog prvenca, i nadede Mu ime Isus.