Home
Texts
User Agreement
Privacy Policy
Contact
Google

Related links
Link to us

          Cyrillic     Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

 (Gorski Vijenac 32. dio)
 
 Vojvoda Batri'c
 
s2380 Da pri"camo snove pri kretanju!
s2381 Ja sam snio "sto nijesam nigda
s2382 (milo mi je za moje oru"zje):
s2383 no'cas na san Obili'c prole'ce
s2384 preko ravna Polja Cetinjskoga
s2385 na bijela hata ka na vilu;
s2386 Oh, divan li, Bo"ze dragi, bje"se!
 
 Posle tridest, "cetrdest drugah pri"caj svoje snove: svaki kaza san jednak, da je Obili'ca vidio kako i vojvoda Batri'c. Veseli idi u crkvu da se zakunu svi najedno da se kolju s doma'cima Turcima. Ulaze u crkvu, Vuk Mi'cunovi'c razmota "sal sa glave, pa ga pru"zi, te svi za njem rukama uhvati"se i u kolo stado"se.
 
 Vladika Danilo
 
s2387 "Cuj, Nikola kne"ze dupioski,
s2388 i ti ruku pru"zaje"s na kletvu!
s2389 Ti si nejak, zna"s li, u Crmnicu,
s2390 a turcima pred ku'com Crmnica.
s2391 Krivu kletvu na dom ne ponesi,
s2392 jer je muka s Bogom ratovati!
 
 Knez Nikola
 
s2393 Znaj, Vladiko, i svi Crnogorci,
s2394 ja znam divno kako mi je doma;
s2395 Ama imam trista Dupiljanah,
s2396 nek me izda svako, ka i ho'ce,
s2397 zadajem vi bo"zju vjeru tvrdu -
s2398 s Turcima se ho'cemo poklati
s2399 ako 'ce nam sjeme utrijeti!
s2400 Kad krv prospem radi svoje vjere,
s2401 ne bojim se kletve, ni drugoga.
s2402 Kako pu"ska pukne na Cetinje,
s2403 grohota 'ce biti na sve strane.
s2404 Blago tome koga srce slu"zi
s2405 i ko nije sasma ostario,
s2406 dosta 'ce se posla nagledati!
 
 Serdar Janko
 
 Izdati se ne'cemo, ama treba da se utvrdimo kletvom; zdravi je posao.
 
 Vuk Mi'cunovi'c
 
 Kuni, serdare Vukota, ti, e najbolje umije"s, a mi 'cemo svi vikati: Amin!
 
 Serdar Vukota
 
s2407 U pamet se dobro Crnogorci!
s2408 A ko "cinja biti 'ce najbolji;
s2409 A ko izda onoga te po"cne,
s2410 svaka mu se satvar skamenila!
s2411 Bog veliki i njegova sila
s2412 u njivu mu sjeme skamenilo,
s2413 u "zene mu djecu skamenio!
s2414 Od njega se izlegli gubavci
s2415 da ih narod po prstu kazuje!
s2416 Trag se grdni njegov iskopao
s2417 kako "sto je "sarenim konjima!
s2418 U ku'cu mu pu"ske ne visilo,
s2419 glave mu"ske ne kopa od pu"ske;
s2420 "zeljela mu ku'ca mu"ske glave!
s2421 Ko izdao, bra'co, te junake
s2422 koji po"cnu na na"se krvnike,
s2423 spopala ga bruka Brankovi'ca
s2424 "casne poste za psa ispostio;
s2425 grob se njegov na ta' svijet!
s2426 Ko izdao, bra'co, te junake,
s2427 ne predava punje ni proskure,
s2428 nego pasju vjeru vjerovao;
s2429 krvlju mu se prelili badnjaci
s2430 krvlju krsno ime oslavio,
s2431 svoju djecu na nj pe"cenu io;
s2432 u popamni vjetar udario,
s2433 a u lik se manit obratio!
s2434 ko izdao, bra'co, te junake,
s2435 rdja mu se na dom rasprtila;
s2436 za njegovim tragom pokajnice
s2437 sve kukale do vijek lagale!
 
 Svi iz glasa vi"cu:
 
 Amin!
 
 Izlaze iz crkve i otolen svaki doma.
 
 Badnji Ve"ce
 
 Vladika Danilo i Iguman Stefan sjede kod ognja, a djaci, veseli, igraju po ku'ci i nala"zu badnjake.
 
 Iguman Stefan
 
s2438 Jeste li ih, djeco, nalo"zili,
s2439 u prijekrst ka treba metnuli?
 
 Djaci
 
s2440 Nalo"zili, djedo, ka trebuje,
s2441 presuli ih bijelom "senicom,
s2442 a zalili crvenijem vinom.
 
 Iguman Stefan
 
s2443 Sad mi dajte jednu "ca"su vina,
s2444 ma dobroga, i "ca"su od oke,
s2445 da nazdravim starac badnjacima.
 
 Daju mu "ca"su vina, on nazdravi badnjacima i popije.
 
 Iguman Stefan ("ciste'ci brke)
 
s2446 Bog da prosti vesela praznika!
s2447 Donesite, djeco, one gusle,
s2448 du"sa mi ih vaistinu i"ste,
s2449 da propojem; odavno nijesam.
s2450 Ne primi mi, Bo"ze, za grehotu,
s2451 ovako sam starac nau"cio.
 
 (Daju mu djaci gusle)
 
 Iguman Stefan (poje)
 
s2452 Nema dana bez o"cnoga vida
s2453 niti prave slave bez Bo"zica!
s2454 Slavio sam Bo"zi'c u Vitlejem
s2455 slavio ga u Atonsku Goru,
s2456 slavio ga u sveto Kijevo,
s2457 al' je ova slava odvojila
s2458 sa prostotom i sa veselo"s'cu.
s2459 Vatra plama bolje nego igda,
s2460 prostrta je slama ispod ognja,
s2461 prekr"s'ceni na ognju badnjaci;
s2462 pu"ske pu"cu, vrte se peciva,
s2463 gusle gude, a kola pjevaju,
s2464 s unu"cadju djedovi igraju,
s2465 po tri pasa vrte se u kolo, -
s2466 sve bi reka jednogodi"snici,
s2467 sve rado"s'cu divnom naravnjeno.
s2468 A "sto mi se najvi"se dopada,
s2469 "sto sva"cemu treba nazdraviti!